čtvrtek 15. března 2012

Sunday Morning / Nedělní ránoNedělní ráno
Sidi Santini

Tohle ráno je rudý
rudý a temný

jako když zoufalec otevře svý tepny
a rozstříklý je všude kolem.

A to ráno páchne,
a to ráno kape a páchne sladkostí

...ale já stále cítím
Tvé horké polibky...

Tohle ráno je šedý
šedý a pustý
jako ten hotel nad smutnou řekou
z kterého vyhnaly matky, jenž
v bolesti z bolesti svých synů
už jen ukrývaly své tváře do vrásčitých dlaní
a jen občas, když se nikdo nedíval
je pozvedly k sklence laciné pálenky
a v ten moment šlo zahlédnout v jejich očích slzy.

A ta pálenka páchne,
a ta pálenka kape a páchne hořkostí

… ale já stále cítím
Tvé horké polibky
a já stále cítím
Tvůj horký dech...

Tohle ráno je duhový
duhový a studený
jako ten lunapark nad řekou černou,
kde pod svitem neonů prodávají smutné růže spoutané do kytic,
které jsou parodií na jejich krásu,
kde všichni tančí a křepčí ulepeni cukrkandlem
a nikdo nevidí tu malou holčičku v poměnkových šatech
s prořízlým hrdlem a roztaženýma nohama
pohozenou za ruským kolem.

A to veselí páchne,
a to veselí kape a páchne sladkostí
sladkostí a hořkostí

… ale já stále cítím
Tvé horké polibky
a já stále cítím
Tvůj horký dech
ale já stále cítím
Tvé horké tělo...


Tohle ráno je modrý
jako šat vrahův

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je černý
jako prsty v lesklé rukavici co mé hrdlo svírá

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je černý
jako hněv Otcův

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je modrý
jako má Touha a lesklá kulka co na toho zmrda čeká

… ale já stále cítím...

Tohle ráno je bílý
bílý a tichý
jako Anděl co mi šeptá:
„To Ďábel si hodil mincí
a Nebesa musí být poslušna“

Tohle ráno je démon
démon který křičí:
„ Tohle ráno je Tvou Čínskou čtvrtí
a Víra je zdechlá ryba.
a Touha je Boží chyba.
a Vina je země pustá
a Láska růže uschlá“

Ale já stále cítím
Tvé horké polibky
a já stále cítím
Tvůj horký dech
ale já stále cítím
Tvé horké tělo
a já stále cítím
Lásku
a stále vidím
na týhle ubohý posteli
obrys Tvého těla
něco jako svatozář
z které zmizel světec
a zbyla jen vlhká bílá skvrna
a kapička rudá
a já stále cítím
že Tě miluji

tohle je mý Nedělní ráno
tohle je mý Nedělní ráno
tohle je mý Nedělní ráno


Sunday Morning
(translate: Azalea, edited by Phil Shoenfelt)

This morning is red
red and dark

As when the wretch opens his veins
and is splashed all over

And this morning stinks,
and this morning drips and stinks too sweetly

… but I still feel
Your hot kisses...

This morning is grey
so bleak and so grey
like the hotel above the sad river
A place where mothers were driven out
in pain by the pain of their sons
Hiding their faces in wrinkled palms
and only from time to time, when nobody saw them,
did they raise their hands high with a glass of cheap brandy
and at this same moment was a chance to see tears in their eyes

And the brandy stinks,
and the brandy drips and stinks with bitterness

… but I still feel
Your hot kisses
and I still feel
Your hot breath...

This morning is rainbow-like
rainbow-like and cold
like the fun-fair above the black river,
where they sell sad roses tied in bouquets, under the neon light,
what a parody of their beauty,
with everybody dancing and romping about, sticky from candyfloss
while nobody sees the little girl in the pale blue dress
with the slashed throat and spread-open legs,
flung behind the big wheel

And the gaiety stinks,
and the gaiety drips and stinks with sweetness,
sweetness and bitterness

… but I still feel
Your hot kisses
and I still feel
Your hot breath
and I still feel
Your hot body...


This morning is blue
like the killer's attire

… but I still feel...

This morning is black
like the fingers in the shiny glove holding my throat

… but I still feel...

This morning is black
like Father's anger

… but I still feel...

This morning is blue
like my Desire and the bullet waiting for the fucker

… but I still feel...

This morning is white
white and silent
like an Angel whispering to me:
„That was the Devil who dropped the coin.. heads or tails..
and Heavens must be docile“

This morning is Demonic
There’s a Demon yelling:
„This morning is your Chinese town
and Faith is a bung fish
and Desire is God's fault
and Guilt is a land deserted
and Love's rose has withered“

But I still feel
Your hot kisses
and I still feel
Your hot breath
and I still feel
Your hot body
and I still feel
Love
and I still see
the contours of your body
on this wretched bed
something like a halo
from which the saint disappeared
and only a wet white stain remains
and drops of red
and I still feel
that I love You

This is my Sunday morning
This is my Sunday morning
This is my Sunday morning

pátek 9. března 2012

Deep In The Woods / Hluboko v lesích
Hluboko v lesích
Sidi Santini


V lese temnym, hlubokym
do hrobu svýho s Jitřenkou ulehni
s Měsícem vrátit se smíš
do snů mých hořících
milenko přízračná
v noci seš vítaná
ve snech mi nevadí
na šatech tvých
šarlatu znamení

Tvý hanby znamení
Tvý hanby znamení
Tvý hanby znamení
Tvý - Smrti - Zna - me - ní

Má sladká noční můro
věrná zůstaň mi
v loži mém obejmi
mý tělo hořící

S ránem však vypadni
mrtvá si odejdi
do slunce, do hanby
do světla temnoty

Miláčku
- vykuř mě, vypadni
Miláčku
- polib mě, zůstaň mi
Miláčku
- vykuř mě, vypadni
Miláčku
- polib mě, zůstaň mi
Miláčku
- vykuř mě, vypadni
Miláčku
- polib mě, zůstaň mi

Myslím, že brečet chci
jen pro hvězdy
pro oči tvý
pro oči mý
pro hvězdy vyhaslý
…………………..
stále Tě tě milujiDeep In The Woods
(translate: Lukáš Krincvaj)


You're welcome in the night
my phatom lover
in my dreams, burning pale
with your tongue, lower and lower and lower...

But during the day
my head, honey, you must leave
and to the woods dark and deep
go, where your body is asleep and asleep and...

In the forrest dark and grown
to your grave with the morning star lie down
and with the Moon return you may
to my dreams, burning pale
my phantom lover
You're welcome in the night
I don't mind in my dreams
on your dress, naked stark
that shameful scarlet mark
The mark of your disgrace
The mark of your disgrace 
The mark of your disgrace
The mark of your D-E-A-T-H

My nightmare so sweet
stay faithful to me
surround in my bed so neat
my body, burning pale

But with morning, out you must get
walk away, with your body dead
to sun, to disgrace
to light's darkest place.

Honey,
blow me, go away
Honey,
kiss me, with me stay 
Honey,
blow me, go away
Honey,
kiss me, with me stay 
Honey,
blow me, go away
Honey,
kiss me, with me stay

I think I want to whine

just for the stars
and for your eyes
and for my eyes
for stars that do not shine
................ 
I still love you! 

úterý 6. března 2012

Green Eyes / Zelené oči

Zelené oči
Sidi Santini

Oči Tvé, zelené
- vyhaslé,
jsou jedem zkalené
- ó, ubohý milenče.

a vrby se chvějí,
a vrby se chvějí,
tam dole v údolí.

Jizvy Tvé, prastaré
- pukají,
stáčí se, mění se
- ó, ubohý milenče.

A vrby se chvějí
v údolí strachu
a vrby se chvějí
v údolí smíchu
a vrby se chvějí
v údolí smíchu
a vrby se chvějí
v údolí strachu
a vrby se chvějí – a vrby se chvějí.

Oči Tvé, zelené
- utichlé,
hvězdy teď pálí Tě
- ó, ubohý milenče.

A vrby se chvějí
a jen kočky slyší Tvůj pláč
a vrby se chvějí
a jen kočky slyší Tvůj křik
a vrby se chvějí – a vrby se chvějí.

A vrby se chvějí,
když začíná pršet.
A vrby se chvějí,
když Ti stará kočka zašeptá:

„Pro Vás, drahý Pane, bude již navždy mesíční svit oblečen ve žlutý šat“.
A ty se v tom dešti zahledíš v starou, zažloutlou fotografii s překrásnou Tváří. A Tvé slzy začnou kanout na líce té Tváře. A Ty najednou ucítíš, že voní vanilkou, třešní a čokoládou.
Že voní Tím Snem.
Ó, ubohý...

Oči Tvé, zelené
- lesknou se,
Láskou opité,
Vírou, lesknou se
oči Tvé, zelené
- ó, ubohý milenče.
Green Eyes
(translate: Azalea, editing: Phil Shoenfelt)


Your Eyes, Green
-faded,
they are clouded by poison
-oh, you poor lover

and the willows are trembling,
and the willows are trembling,
down there, in the valley

Your scars, immemorial
-are cracking
they are gaping, changing
-oh, you poor lover

and the willows are trembling
in the valley of fear
and the willows are trembling
in the valley of laughter
and the willows are trembling
in the valley of of laughter
and the willows are trembling – and the willows are trembling

Your Eyes, Green
are quiet now,
stars are burning you, now
-oh, you poor lover

And the willows are trembling
and only cats can hear your cry
and the willows are trembling
and only cats can hear your yell
and the willows are trembling – and the willows are trembling

And the willows are trembling,
when the rain falls down.
And the willows are trembling,
when the old cat is whispering You:

„For You, dear Sir, the moonshine will be always dressed in a yellow robe,
And you, in the rain, take a deep look at an old, yellowed photograph with a beautiful Face. And your tears are falling down on cheeks of this Face. And You suddenly feel that she smells of vanilla, cherries and chocolate. That she smells of That Dream.
Oh, you poor...

Your Eyes, Green
-they are gleaming,
drunk with Love,
they are gleaming, by Faith
Your eyes, green
-oh, you poor lover